Hlavné Menu

Reklamácia

V prípade poruchy, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte emailom na  info@falafelnitra.sk alebo telefonicky na +421 944 516 365. Zákazníkovi bude zaslaný reklamačný formulár (samostatná príloha), ktorý nám vyplnený pošle späť spolu s tovarom na poštovú adresu Farská 35 Nitra, 949 01 Nitra. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale. Tovar odoslaný ako dobierka neprijímame. Odporúčame posielaný tovar poistiť.

Reklamácia sa vybaví podľa možnosti bezodkladne a to výmenou tovaru za iný – bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 30 dní alebo vráti peniaze. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne alebo telefonicky oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie a to v lehote do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ako riešiť reklamáciu

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Zoznam príloh zo strany zákazníka k reklamácii:

a) popis chyby (reklamačný formulár)

b) záručný list (číslo faktúry alebo jej kópiu)

c) kontaktné údaje

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom kópia reklamačného protokolu.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Záruka sa nevzťahuje:

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, nevhodné skladovanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu, bezplatné.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru osobne, navštívte nás na adrese prevádzky.

Adresa prevádzky:

Emil Ibrahim - FALAFEL Nitra

Farská 35

949 01 Nitra

Reklamačný formulár